Organizacija

STRUČNE SLUŽBE
 • SLUŽBA SOCIJALNE MEDICINE, ORGANIZACIJE I EKONOMIKE ZDRAVSTVA
 • SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE
 • SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
 • SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM
 • SLUŽBA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU MLADIH U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA

 

PORED STRUČNIH SLUŽBI U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DJELUJU I SLJEDEĆE SLUŽBE:
 • UPRAVA
 • SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE I POSLOVE ZAŠTITE NA RADU3.
 • SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

 

 

SLUŽBA SOCIJALNE MEDICINE, ORGANIZACIJE I EKONOMIKE ZDRAVSTVA

Socijalna medicina je grana medicine koja proučava faktore koji ugrožavaju društveno blagostanje, odnosno faktore koji utiču na pojavu poremećaja zdravlja i bolest, a koji su uslovljeni nepovoljnim uticajima socijalne sredine.
Socijalna medicina u okviru zakonima propisanog djelokruga rada prikuplja, prati i interpretetira demografske i zdravstveno - statističke pokazatelje za svaku općinu i Unsko - sanski kanton, te analizira zdravstveno stanje stanovništva uz utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema.

U službi socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Izrada godišnjeg izvještaja zdravstvene zaštite za područje kantona;
 • Prikupljanje, obrada, logička i matematička kontrola i izrada izvještaja o radu zdravstvenih ustanova za područje općina i kantona;
 • Služba socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva nakon matematičko logičke kontrole izvještaja dobivenih sa terena, sumira i izrađuje periodične izvještajne obrasce o radu zdravstvenih ustanova za USK-a, te vrši matematičko-logičku kontrolu i obradu individualnih izvještaja za Kanton prema Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine Federacije BiH broj 37/12), Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca, Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (Službene novine Federacija BiH, broj 61/18).
 • Pružanje stručno metodološke pomoći zdravstvenim radnim organizacijama u poslovima vođenja medicinske dokumentacije i statističkih izvještaja - organizacija seminara;
 • Analiza zdravstvenog stanja stanovništva kroz izradu Pregleda zdravstvenog stanja stanovništva, rada javno zdravstvenih ustanova i organizacije zdravstvene zaštite na području Unsko - sanskog kantona;
 • Služba socijalne medicine prikuplja i obrađuje demografske, vitalno - statističke i zdravstvene pokazatelje za područje svake općine;
 • Izrađuje izvještaj o organizacionoj strukturi i kadrovima kantona za sve općine i kanton posebno;
 • Također vrši i prikupljanje podataka i izradu izvještaja o kretanju tuberkuloze po općinama i na kantonu;
 • Analizu umrlih prema uzroku smrti, vodeće uzroke smrti na kantonu i po općinama;
 • Analizu opremljenosti zdravstvenih ustanova;
 • Organizovanje stručnih edukacija zdravstvenih radnika;
 • Obradu i izdavanje podataka za izradu seminarskih, maturskih i diplomskih radova;
 • Obuku zdravstvenih radnika - pripravnika, usvajanje osnovnih znanja i upoznavanje o obavezama u oblasti javnog zdravstva;
 • Promociju zdravlja i prevenciju bolesti - povećanje znanja i vještina stanovništva u očuvanju i unapređenju zdravlja, te prevenciji riziko faktora koji utiču na nastanak bolesti;
 • Obilježavanje značajnih datuma po Kalendaru zdravlja, saradnja sa sredstvima javnog informisanja, izrada promotivnih i preventivnih materijala (Obilježavanje svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana borbe protiv pušenja, Svjetskog dana srca itd.);
 • Izradu standardnih studija - različitih studija i analiza neophodnih za planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, organizacije kadrova i zdravstvene zaštite;
 • Kroz službu socijalne medicine prati se organizacija i rad zdravstvenih ustanova sa područja Kantona, priprema i daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanju, proširenju, promjeni ili prestanku rada zdravstvenih ustanova;
 • Planiraju se zdravstveni resursi, kadrovske potrebe (specijalizacije i subspecijalizacije), te se prati zdravstveno stanje stanovništva i kretanja vodećih hroničnih oboljenja;
 • Prati ravnomjernost i usklađenost razvoja zdravstvene zaštite, te predlaže mjere za funkcionisanje zdravstvene zaštite i unapređenje organizacije zdravstvenih ustanova;
 • Sprovodi se realizacija projekata sa ciljnim istraživanjem koji su od interesa za zdravlje stanovnika Unsko - sanskog kantona, te vrše zadaci utvrđeni propisom nadležnih organa u oblasti zdravstva;

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Epidemiologija je nauka koja proučava uzroke, širenje i prevenciju bolesti u ljudskoj populaciji (grč. epi - na, demos - narod i logos - nauka). Djelokrug rada epidemiologije je praćenje, proučavanje, sprječavanje i suzbijanje bolesti kod ljudi.
Epidemiologija se smatra temeljnim skupom metoda u svim istraživanjima javnog zdravstva, te ima veliku primjenu u kliničkoj medicini kod utvrđivanja faktora rizika bolesti i određivanja najboljeg zdravstvenog djelovanja u kliničkoj praksi. Epidemiologija se kao nauka bavi faktorima koji utiču na zdravlje i bolest pojedinaca i društva, pa u tom smislu služi kao osnova i logički temelj za intervencije u interesu javnog zdravstva i za preventivnu medicinu.

Služba epidemiologije je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo unutar koje se obavlja dio javnozdravstvene zaštite kroz sljedeće aktivnosti:

 • prati kretanje prijavljenih zaraznih bolesti na USK-u (84 zarazne bolesti po Međunarodnoj klasifikaciji), sa osvrtom na zarazne bolesti koje su karakteristične za USK (bruceloza, tuberkuloza, respiratorne bolesti, crijevne zarazne bolesti....), te o istim obavještava Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • vrši nadzor nad obaveznim Programom vakcinacije za Kanton, prati postvakcinalne komplikacije, provodi monitoring nadzor nad pojavama vakcinopreventabilnih bolesti (Epi bolesti), izrađuje i provodi plan potreba za vakcinama, te vrši podjelu vakcina zdravstvenim ustanovama koje provode vakcinaciju na Kantonu (domovi zdravlja, bolnice);
 • vrši kontrolu rada higijensko - epidemioloških službi i službi za obaveznu vakcinaciju, te pruža stručno-metodološku pomoć u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom;
 • izrađuje i dostavlja prijedloge preventivnih i protuepidemijskih, kao i drugih higijensko-epidemioloških mjera, tj. mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, te daje procjenu epidemiološke situacije kao i eventualne epidemiološke rizike na USK-u;
 • Shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti "Sl.novine FBiH" broj 29/05, a s ciljem praćenja higijensko - epidemiološke situacije i procjene rizika posebna pažnja u prevenciji zaraznih bolesti posvećena je u periodu vanrednih situacija (poplave, migrantska kriza...) u smislu pooštrenog nadzora nad crijevnim zaraznim bolestima, praćenja pojave epidemija drugih zaraznih bolesti, nadzora nad zdravstvenim stanjem stanovništva ugroženih područja kao i provođenja drugih higijensko - epidemioloških mjera u cilju sprječavanja i širenja zaraznih bolesti;
 • vodi evidenciju hroničnih nezaraznih bolesti (maligne bolesti, šećerna bolest);
 • sprovodi fakultativne (neobavezne) vakcinacije:
  • vakcinacija vakcinom protiv meningokoknog meningitisa (hadžije)
  • vakcinacija vakcinom protiv hepatitisa B
  • vakcinacija vakcinom protiv sezonskog gripa
  • vakcinacija vakcinom protiv trbušnog tifusa i tetanusa (radnici komunalnih
   preduzeća);
 • u sastavu epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo USK-a, koji je ujedno i jedina zdravstvena ustanova na USK-u u kojoj se nalazi antirabična stanica provodi se antirabična zaštita u kojoj se postavlja indikacija za vakcinaciju vakcinom protiv (rabiesa) bjesnoće, koja se može aplicirati samo u Zavodu za javno zdravstvo USK-a;
 • Služba Epidemiologije također kroz svoju djelatnost provodi zdravstveni nadzor nad kliconoštvom kroz sanitarnu obradu osoba ili lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i snabdjevanju stanovništva pitkom vodom (osobe koje rade sa hranom, vodom, zdravstevni radnici, prosvjetni radnici, radnici koji rade u radnjama za pružnje higijenske njege stanovništva...), a ista prema smjernicama SZO obilježava Svjetski značajne datume:
  • Svjetski dan borbe protiv TBC-a
  • Svjetki dan borbe protiv Hepatisa
  • Sedmica borbe protiv TBC-a
  • Svjestki dan borbe protiv bjesnoće
  • Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti
  • Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
  • obilježavanje Evropske-Svjetske sedmice imunizacije
  • U nadležnosti Zavoda za javno zdravstvo je izrada Programa preventivne sistematske deratizacije, kao i nadzor nad provođenjem DDD mjera na USK-u od strane pravnih lica.

Zavod za javno zdravstvo USK-a je jedini Zavod na teritoriji BiH koji u svojoj djelatnosti ima i izradu, kao i sprovođenje Programa Prevencije karcinoma i skriniga istih.

SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Služba laboratorijske dijagnostike je svoje organizacione sposobnosti udružila sa ostalim službama u Zavodu i pretočila u uspješno uvođenje Sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008), a svoj stručni rad potvrdila akreditacijom značajnog djela laboratorijskih ispitivanja kod Instituta za akreditiranje BiH, tj. primjenom standarda (BAS EN ISO 17025:2006) u svom svakodnevnom radu.
Služba laboratorijske dijagnostike obuhvata dva odjela:
 1. Odjel mikrobiologije
 2. Odjel sanitarne hemje

Odjel mikrobiologije


Odjel mikrobiologije Zavoda za javno zdravstvo USK–a Bihać obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost na području kantona putem specifičnog laboratorijskog rada. Služba za mikrobiologiju dijeli se na sanitarnu mikrobiologiju i kliničku mikrobiologiju.
Sanitarna mikrobiologija provodi redovnu mikrobiološku analizu vode za piće, hrane i predmeta opće upotrebe i briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji hrane na osam općina USK –a .
Sanitarna mikrobiologija provodi i kontrolu učinkovitosti postupaka sterilizacije biološkim indikatorima na području kantona. Uključena je i u redovne sanitarne preventivne preglede.
Služba mikrobiologije je uspostavila sistem prema ISO 9001 i usavršila primjenu usvojenih procedura.
Sanitarna mikrobiologija je uspostavila i sistem prema ISO 17025 (akreditacija laboratorija), u cilju unapređenja kvalitete rada kroz :

 • pripremu dokumentacije
 • uspješno sudjelovanje laboratorija na međulaboratorijskom testiranju (PT - test)
 • sudjelovanje laboratorija u provođenju ocjenjivačkog audita od strane BATA-e
 • proširenje skoupa akreditacije
 • uvođenje novih metoda


Služba je uključena u edukaciju i kontinuirano usavršavanje studenata i zdravstvenih radnika.
Služba mikrobiologije tromjesečno izrađuje i šalje izvještaje o urađenim analizama namirnica,voda i predmeta opšte upotrebe Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Klinička mikrobiologija provodi redovite mikrobiološke analize briseva nosa, ždrijela, briseva rana, oka, uha, cerviksa, vagine, uretre, ejakulata, stolice i urina za mikrobiološku obradu u svrhu ciljane etiološke dijagnoze bolesti i u svrhu sanitarne obrade.

 

 

Odjel sanitarne hemije


Odjel sanitarne hemije prati, analizira i ocjenjuje uticaj hemijskih parametara u vodi i hrani na zdravstveno stanje stanovništva sa ciljem unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja okoliša.
U sklopu djelatnosti odjela provode se sljedeće aktivnosti:

 • ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, vode za rekreaciju iz javnih bazena, riječnih voda i kupališta i vode za potrebe hemodijalize;
 • uzimanje uzoraka površinskih voda i voda za ribnjake
 • ispitivanje fizičko-hemijskih parametara namirnica (higijenska ispravnost, kvalitet, energetska vrijednost);
 • ocjenjivanje usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom;
 • determinacija uzoraka, priprema laboratorijskih uzoraka, organoleptička ispitivanja i ocjena kvaliteta životnih namirnica prema važećim zakonskim regulativama;
 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u okviru svojih poslova;
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika, saradnika i studenata;
 • obavljanje drugih poslova u sklopu djelatnosti u skladu sa Zakonom.

Akreditacija laboratorija je registrirana pod brojem: LI – 97 – 01 OD 23.03.2016.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

Služba higijene sa zdravstvenom ekologijom provodi mjere zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva vezane uz elemente okoliša s mogućim štetnim djelovanjem. Provode se mjere u odnosu na fizičke i hemijske elemente okoliša i to u medijima koji dolaze u dodir sa stanovništvom (voda, zrak, namirnice, otpad i dr…).

Služba higijene sa zdravstvenom ekologijom obavlja sljedeće poslove:

 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i stanje vodoopskrbe, kakvoću površinskih i voda za rekreaciju,
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe u proizvodnji i prometu, te kvalitetu namirnica,
 • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u prometu s namirnicama,
 • prati i ocjenjuje kakvoću okoliša i uticaj istog na zdravlje stanovništva,
 • obavlja stručne poslove zaštite okoliša,
 • sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnih i znanstvenih ispitivanja.
 • Prati stanje životne sredine, tj. faktora sredine koji imaju uticaj na zdravlje stanovništva i oboljevanja od bolesti koje se mogu povezati sa higijenskim prilikama i faktorima životne sredine
 • Vrši metodološko usmjeravanje rada HES domova zdravlja u ovoj oblasti
 • Sačinjava stručno - metodološka uputstva za rad na jednom zadatku iz higijene
 • Vodi evidenciju o sanitarno - higijenskom stanju zdravstvenih organizacija sa kartotekom istih
 • Vrši kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće u zoni odgovornosti ZU Zavoda za javno zdravstvo USK-a na području USK-a, ispitivanje uticaja na zdravlje stanovništva
 • Sačinjava stručna mišljenja shodno rezultatima analiza
 • Sačinjava izradu stručnog mišljenja za projekte, elaborate i sl.
 • Priprema zdravstvena predavanja
 • Vrši kontrolu i nadzor sanitarno - higijenskog stanja centralnih vodovoda, te sanitarno - higijenski nadzor lokalnog vodnog objekta
 • Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica iz uvoza, te vrši uzorkovanje za ispitivanje energetske vrijednosti obroka, kao i namirnica i predmeta opšte upotrebe za ispitivanje zdravstvene ispravnosti
 • Daje stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • Vrši ispitivanje stanja uhranjenosti ciljanih populacija
 • Higijensko-sanitarni nadzor u objektima od šireg higijensko-epidemiološkog značaja (objekti za proizvodnju i promet namirnica, restorani, škole, predškolske ustanove i dr.)
 • Kontrolu čistoće i mikrobiološku kontrolu zdravstvenih ustanova
 • Prati higijensko – sanitarno stanje vodotoka, kupališta i plaža
 • Sanitarno - higijensko stanje otvorenih i zatvorenih bazena
 • Daje mišljenje o higijenskoj ispravnosti ispitivanih uzoraka
 • Vrši kontrolu higijensko – sanitarnog stanja predškolskih ustanova
 • Planira i provodi mjere prevencije Intrahospitalnih infekcija zajedno sa službom epidemiologije
 • Vrši nadzor nad restoranima društvene ishrane, objektima za proizvodnju živežnih namirnica, sanitarno - higijenski nadzor nad gradskim deponijama krutog otpada i medicinskog otpada (vođenje evidencije i upravljanje istim prema Planu ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a), kao i antropometrijska mjerenja

EDUKATIVNA I PROMOTIVNA DJELATNOST obuhvata:

 • Sprovođenje kontinuirane edukacije iz oblasti sticanja znanja iz sanitarno - higijenskog minimuma za lica koja podliježu ovoj zakonskoj obavezi.
 • Obilježavanje značajnih datuma vezanih za higijenu i zdravstvenu ekologiju uz organizovanje stručnih skupova i edukativnih predavanja, javnih manifestacija, izdavanje odgovarajućeg propagandnog materijala ili davanje informacija za medije, (Svjetski dan borbe protiv raka 04.02., Svjetski dan voda 22.03., Svjetski dan zdravlja 07.04., Dan planete Zemlje 22.04., Dan rijeke Une 17.05., Svjetski dan zaštite okoliša 05.06., Svjetski dan zaštite ozonskog omotača 16.09., Svjetski dan hrane 16.10.)
 • Edukativna predavanja iz oblasti promocije i očuvanja zdravlja, promicanja zdravih stilova života, higijene i zdravstvene ekologije (ekološki rizici, ishrana i zdravi stilovi života) uz primjenu ulaznih i izlaznih anketa kao instrumenta evaluacije.
 • Pripremu, izradu i distribuciju promotivnog materijala.

SLUŽBA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU MLADIH U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA  SA PROMOCIJOM ZDRAVLJA

Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih u školama i fakultetima provodi poslove predviđene Programom specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata. Timovi školske medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja, te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja. Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja, te mnogostrukih uticaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvataju:

 • Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja
 • Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja
 • Usvajane stavova i navika zdravijeg načina života
 • Razvijanje odgovornosti za lično zdravlje
 • Zaštita mentalnog zdravlja
 • Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja

S tim u vezi, gore navedena stručna služba Zavoda za javno zdravstvo USK-a obavlja sljedeće aktivnosti:

 • praćenje i evaluacija provođenja sistematskih i kontrolnih pregleda školske djece, te sistematskih i kontrolnih pregleda nastavnog i drugog osoblja u školama
 • antropometrijska mjerenja školske djece sa ciljem praćenja rasta i razvoja, te ranog prepoznavanja poremećaja i bolesti
 • organizovanje i sprovođenje skrininga za ranu detekciju poremećaja sluha, vida i kičmenog stuba kod školske djece
 • praćenje sanitarno – higijenskog stanja u školama i objektima za smještaj učenika
 • ispitivanje prehrambenih navika školske djece
 • zdravstveno – odgojne mjere u školama kroz edukativna predavanja shodno uzrastu
 • obuka nastavnog i drugog osoblja, kao i učenika srednjih škola u vezi sa zdravljem učenika i faktorima rizika, te na temu pružanja: "Prve pomoći"
 • nadzor nad sistematskim pregledima i sprovođenjem Obaveznog programa vakcinacije školske djece

Promocija zdravlja 

-  poslovi realizacije i koordinacije s drugim radnicima Zavoda u vezi komunikacije s javnošću, kao i poslovi promocije zdravlja i promocije Zavoda

- prezentacija Zavoda u medijskim nastupima u saradnji sa koordinatorom konkretnih aktivnosti

- uređivanje i ažuriranje WEB i Facebook stranica

- pisanje saopćenja za javnost, koordiniranje i ostvarivanje saradnje u jezičkom i formalnom oblikovanju i izradi stručnih objava

- pružanje PR podrške prilikom organizacije različitih događaja, press konferencija, tribina i javnih skupova

- praćenje i analiziranje sadržaja na društvenim mrežama

- krizni PR

- priprema publikacija i izrada promotivne poruke s komunikacijske strane

- osmišljavanje reklamnih kampanja

- izrada doumenata/prezentacija/brošura

- primjena medijskih komunikacija u cilju izgradnje imidža Zavoda

- pravovremena izrada medijskog saopštenja i vijesti

- priprema materijala iz oblasti promocije zdravlja

- koordinacija sa zdravstvenim institucijama i ustanovama i organima uprave

- izrada planova Zavoda u oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti

-priprema stručnih materijala iz oblasti promocije zdravlja (zdravstveno-promotivna predavanja, izrada zdravstveno-promotivnog materijala i sl.)

- sudjelovanje u ciljanoj edukaciji zdravstvenih radnika iz preventivno promotivnih programa

- saradnja sa zdravstvenim ustanovama, sa vladinim i nevladinim te međunarodnim organizacijama i lokalnim zajednicama u oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti

- poslovi prevođenja na engleski jezik i odnosa s javnošću