O nama

Zavod za javno zdravstvo USK je zdravstvena ustanova koja obavlja javno-zdravstvenu djelatnost sekundarnog nivoa, za područje USK a u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl.novine FBiH 46/10).
Naša ustanova osnovana je odlukom Vlade i Skupštine USK 1998. Godine. Od 1995-1998. godine egzistirali smo kao Kantonalni zavod za zdravstvenu zaštitu.
Svoju djelatnost Zavod ostvaruje kroz rad pet specijalističkih službi:

 1. SLUŽBA SOCIJALNE MEDICINE, ORGANIZACIJE I EKONOMIKE ZDRAVSTVA
 2. SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE
 3. SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
 4. SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM
 5. SLUŽBA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU MLADIH U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA S PROMOCIJOM ZDRAVLJA

 

Prema članu 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zavod obavlja sljedeće poslove:

 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;                                                                                                                                                                                    -  provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja  stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona;
 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;
 • planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja stanovništva;
 • učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
 • prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
 • provodi preventivno vaspitne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;
 • koordiniše, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;
 • ontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom tanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija;
 • obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona,
 • nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;
 • obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;
 • učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;
 • stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.Zavod za javno zdravstvo kantona, pored poslova iz stava 2. ovog člana, može obavljati i sljedeće poslove:
 • planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva;
 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;
 • provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • obavlja hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha i predmeta opšte upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;
 • ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
 • provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
 • vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 • daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. ovog zakona;
 • vrši sanitarne preglede zaposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;
 • učestvuju u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama I privatnoj praksi;
 • bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.