Obavještavamo Vas da su od 01.01.2019. godine u primjeni sljedeći Pravilnici objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH broj 61/18: Pravilnik o načinu i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija.
 Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse, kao i druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva, dužni su voditi evidencije u skladu sa Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva (˝Službene novine FBiH˝ broj 37/12), te već gore pomenutim Pravilnicima objavljenim u ˝Službenim novinama FBiH˝ broj 61/18, kao i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (˝Službene novine FBiH ˝ broj 46/10 i 75/13).
Zdravstvene ustanove i nosioci privatne prakse dužni su voditi evidencije u pisanoj i elektronskoj formi i u propisanim rokovima dostavljati individualne, zbirne i periodične izvještaje nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, kao i drugim institucijama na način propisan Programom i planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH.
Na ovom mjestu možete preuzeti nove standardizirane obrasce propisane od Federalnog ministarstva zdravstva, te metodološka uputstva za vođenje evidencija. Tu također možete naći zakonska rješenja koja reguliraju ovu oblast u zdravstvu.