BILTEN za januar 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.01. - 31.01.2023. godine uzeto je 113 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 19 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 105 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 7 uzoraka nisu dala odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda uzeto je i  13 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 5 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 12 uzoraka, od čega 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca januara 2023. godine uzeto je 385 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 10 uzoraka, dok je uzorak uzet na fizičko-hemisjku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće, te su u te svrhe uzeta 504 brisa predmeta opće upotrebe, kao i 81 bris ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nije zadovoljio 1 bris predmeta opće upotrebe.

Tokom mjeseca januara izvršene su 2 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate. U navedenom mjesecu urađeno je i 14 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom navedenog perioda izvršeno je 13 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršena su 3 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.