BILTEN za juni 2023.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.06. - 30.06.2023. godine uzeto je 108 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 23 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeta su i 99 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 14 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirana su 22 vanredna uzorka vode na mikrobiološku te 11 uzoraka na fizičko - hemijsku kontrolu, od čega 3 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate.

 

KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

 

U toku mjeseca juna izvršene su i analize uzoraka vode iz kupališta (bazena). Na mikrobiološku i fizičko - hemijsku analizu uzeta su 2 uzorka vode iz bazena, od čega 2 uzorka nisu dali zadovoljavajuće mikrobiološke, a 1 uzorak nije zadovoljio fizičko - hemijske  rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca juna 2023.godine uzeto je 433 uzorka hrane na mikrobiološku i 6 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 6 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko - hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

 

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u tu svrhu uzeto 578 briseva predmeta opće upotrebe, kao i 99 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica.

Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 2 uzorka.

Tokom mjeseca juna izvršeno je 14 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi), od čega 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće rezultate. U navedenom mjesecu urađeno je i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca juna izvršena su 3 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama i staračkim domovima.

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršena su 2 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.