BILTEN za januar 2020

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.01. - 31.01.2020godine uzeto je 11uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od toga 1uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Također je uzet10uzorka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 10 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

U navedenom periodu uzetje i 23 vanrednauzorkavode  za piće na mikrobiološku analizu, od čega uzorka nisu dalzadovoljavajuće rezultate. Također je uzeto i 1uzoraka na fizičko – hemijsku analizu, od čega uzorka nisu zadovoljila rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tokom mjeseca januara obrađen je 1 uzorak vode za rekreaciju (zatvoreni bazen) na mikrobiološku analizu, te 1 uzorak na fizičko - hemijsku analizu, koji nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca januara 2020. godine uzetsu 383 uzorka na mikrobiološku i uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 4 uzorka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu uzeto je 475 briseva predmeta opće upotrebe i 74 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 7 briseva predmeta opće upotrebe i brisa ruku nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

            U istom periodu urađeno je 1kontrola sterilnosti sterilizatora i autoklava, od čega nije dao zadovoljavajuće rezultate. Također je urađeno i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, a koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.