BILTEN za februar 2020

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.02. - 29.02.2020.godine uzetoj e 11uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od toga 22 uzoraka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Također je uzet10uzorka na fizičko - hemijsku analizu, od čega uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

U navedenom periodu uzetoje i 30 vanrednih uzorakavode  za piće na mikrobiološku analizu, od čega uzoraka nisu dalzadovoljavajuće rezultate. Također je uzeto i 2uzorak na fizičko – hemijsku analizu, od čega uzoraka nije zadovoljilo rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tokom mjeseca februara obrađen je 1 uzorak vode za rekreaciju (zatvoreni bazen) na mikrobiološku analizu te 1 uzorak na fizičko - hemijsku analizu, koji nije zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca februara 2020. godine uzetoje 416 uzoraka na mikrobiološku i uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovolji1 uzorak, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu uzeto je 559 briseva predmeta opće upotrebe i 92 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 7 briseva predmeta opće upotrebe i briseva ruku nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

            U istom periodu urađeno je 3kontrola sterilnosti sterilizatora i autoklava, od čega nisu dali zadovoljavajuće rezultate i 16 kontrola zraka zatvorenog prostora, a koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.