BILTEN za mart 2020

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.03. - 31.03.2020godine uzetoje 10uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od toga 14 uzoraka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Također je uzet9uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega uzorka nije dalo odgovarajuće rezultate.

U navedenom periodu uzetje i 28 vanrednih uzoraka vode  za piće na mikrobiološku analizu, od čega uzoraka nisu dalzadovoljavajuće rezultate. Također je uzeto i 1uzoraka na fizičko – hemijsku analizu, od čega uzorka nije zadovoljilo rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca marta 2020. godine uzetje 287 uzoraka na mikrobiološku i uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljilo 5 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu uzeto je 355 briseva predmeta opće upotrebe i 71 bris ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 3 brisa predmeta opće upotrebe nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

            U istom periodu urađeno je kontrole sterilnosti sterilizatora i autoklava i 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, a koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane pravilnicima.