BILTEN za novembar 2021.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.11. - 31.11.2021. godine uzeta su 124 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 21 uzorak nije dao odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 129 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 33 uzorka nisu dali odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 16 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, te 13 uzoraka na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 1 uzorak nije dao zadovoljavajuće mikrobiološke i fizičko-hemijske rezultate propisane Pravilnikom.

 KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

U toku mjeseca novembra 2021. godine izvršene su i analize uzoraka vode iz zatvorenih kupališta (bazena). Na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu uzet je 1 uzorak vode iz bazena, koji je zadovoljio uvjete propisane Pravilnikom.

 KONTROLA HRANE

Tokom mjeseca oktobra 2021. godine uzeto je 397 uzoraka na mikrobiološku i 3 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 7 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemijsku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 SANITARNI NADZOR

 U istom periodu uzeta su 484 brisa predmeta opće upotrebe, od čega 1 bris nije dao zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto  i 86 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 2 brisa nisu zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom.

Tokom mjeseca novembra izvršeno je 9 kontrola rada aparata za sterilnost  (sterilizatori i autoklavi), od kojih 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 KLIMATSKI PARAMETRI

 Tokom navedenog perioda izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2), te je izvršeno 16 mjerenja aerozagađenja na tri lokacije za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih za otvoreni prostor, dok je u zatvorenom prostoru zabilježeno odstupanje od graničnih vrijedosti.