BILTEN za februar 2022.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.02. - 28.02.2022. godine uzeta su 104 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 9 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 96 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu i svi su dali odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 17 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, kontrolu, od čega 4 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate. Dok je na fizičko - hemijsku analizu uzeto 13 uzoraka, od toga 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca februara 2022. godine uzeta su 343 uzorka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nisu zadovoljila 3 uzorka, dok je uzorak uzet na fizičko-hemisjku analizu zadovoljio kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeto je 475 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 3 brisa nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također je uzeto i 73 brisea ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnicai svi su zadovoljili uvjete propisane Pravilnikom.

            Tokom mjeseca februara izvršeno je 9 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) i svi su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete.Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.