BILTEN za maj 2022.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.05. - 31.05.2022. godine uzeta su 124 uzorka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 24 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 115 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 6 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 16 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku, kao i na fizičko hemijsku kontrolu, od čega 6 uzoraka nije dalo zadovoljavajuće rezultate.

 

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca maja 2022. godine uzeto je 405 uzoraka na mikrobiološku i 2 uzorka hrane na fizičko - hemijsku analizu. Mikrobiološke parametre nije zadovoljio 16 uzoraka, dok su uzorci uzeti na fizičko-hemisjku analizu zadovoljili kriterije Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti hrane.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu uzeto je 512 briseva predmeta opće upotrebe, od čega 5 briseva nije dalo zadovoljavajuće uvjete propisane Pravilnikom. Također su uzeta i 74 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica, od čega 2 brisa nisu zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom.

            Tokom mjeseca maja izvršeno je 5 kontrola rada aparata za sterilnost  (sterilizatori i autoklavi), te su svi dali zadovoljavajuće rezultate. Također je izvršeno 13 kontrola zraka zatvorenog prostora, koje su dale zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnicima.

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva čistoće, a koja nije zadovoljilja uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom navedenog perioda izvršeno je 5 mjerenja mikroklimatskih parametara zatvorenog prostora (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) te je izvršeno 30 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Na lokaciji Vrsta zabilježeno je odstupanje graničnih vrijednosti za jedno mjerenje, ali je isto izvođeno tokom nepovoljnih vremenskih uvjeta, što je dodatni razlog nezadovoljavajućim rezultatima.