Oglas za izbor i imenovanje direktora ZU ZZJZ USK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 12/03, 34/03, 65/13),člana 66.stav 1.Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBIH" br.46/10 i 75/13),Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("Službene novine Federacije BIH" br.77/17),člana 17.i 22.Statuta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać,Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać broj:28/17 od 06.03.2014.godine,Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZU Zavoda za javno zdravstvo USK-a broj:34/18 od 18.11.2019.godine,Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać broj:44/19 od 11.12.2019.godine,Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać broj:03-017-1203/2019 od 05.12.2019 godine,Odluke Ministarstva zdravstva,rada i socijalne politike broj:09-33-997-2724 od 29.01.2024.godine i Odluke privremenog Upravnog odbora ZU Zavoda za javno zdravstvo USK-a o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju direktora Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać broj :382/2024 od 29.05.2024.godine privremeni Upravni odbor ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać , objavljuje:

OGLAS

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA

ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a BIHAĆ

 

 

 

Izbor i imenovanje direktora Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać će izvršiti na osnovu provedenog javnog oglasa.

 

Dužnosti direktora Zavoda opisani su u članu 31. Statuta ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a i rednim brojem 01.organizacije i sistematizacije radnih mjesta sa opisom posla Jedinstvenog Pravilnika o radu sa organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a. 

 

Uslovi za imenovanje direktora

 

I Opis pozicije

 • odgovoran je za stručni rad Zavoda,
 • vodi poslovanje Zavoda, organizuje i rukovodi Zavodom,
 • zastupa i predstavlja Zavod prema trećim licima,
 • odgovoran je za zakonitost rada,
 • predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i osnove planova rada i razvoja,
 • predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika,
 • najmanje dva puta godišnje podnosi izvještaj o poslovanju Zavoda,
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o financijskom poslovanju,
 • odobrava službena putovanja,
 • odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu i PP zaštite,
 • rukovodi radom Stručnog kolegija,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Zavoda

 

II Opći uvjeti koje kandidat za direktora mora ispunjavati:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hecegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH” br.16/02, 14/03, 12/04 i 18/12),
 • da se na njega ne odnosi član IX I.Ustava BiH,
 • da nema privatni finansijski interes u Zdravstvenoj ustanovi u kojoj se kandidira,
 • da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup,niti da se protiv njega vodi krivični postupak,niti da mu jeOdlukom drugog nadležnog tijela izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja funkcije direktora i obavljanje zdravstvene zaštite dok te mjere traju.

 

III Posebni uvjeti:

 • da ima visoku stručnu spremu (VSS) završen medicinski fakultet,
 • da imazavršenu specijalizaciju iz epidemiologije, socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva ili specijalizaciju iz zdravstvene ekologije i higijene,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,  
 • da ima dokaz o obavljenoj edukaciji iz top menadžmenta (napredni nivo) u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili dokaz o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 • plan i program rada za mandatni period.

 

IV Poželjni uvjeti:

 

 • izražena individualnost, inicijativnost, neovisnost u radu i donošenje odluka,
 • organizacijsko - kreativne sposobnosti (program i plan rada za mandatni period),
 • sposobnost i znanje analiziranja poslovnih izvještaja,
 • poznavanje propisa iz ukupnog zakonodavstva - posebno iz oblasti zdravstva sa naglaskom na javno zdravstvo i zdravstveni menadžment,
 • rezultati rada i stečena zvanja u toku karijere.

 

 

V Prilikom procjene svih kandidata vodit će se računa o slijedećim kriterijima:

 

 • da imaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnost za timski rad,
 • da nisu članovi Upravnog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta,
 • plan rada i razvoja Zavoda za mandatni period od četiri godine.

 

 

VI Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljem postupku za izbor.

Imenovanje se vrši na period na 4 (četiri) godine.

 

 

VII Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i sljedeću dokumentaciju (sve dokaze za ispunjavanje uslova navedenih u tački II i III oglasa):

 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi - diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • dokaz o specijalizaciji izgore navedenih oblasti javnog zdravstva
 • dokaz o radnom iskustvuu struci od položenog specijalističkog ispita
 • dokaz o obavljenoj edukaciji iz top menadžmenta (napredni nivo) u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili dokaz o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 • izjava kandidata da nema privatni finansijski interes u Zdravstvenoj ustanovi u kojoj se kandidira
 • izjava kandidata da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 • izjava kandidata da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (“Službeni glasnik BiH” br.13/02)
 • izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu  od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)
 • izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX I.Ustava BiH
 • vizija-plan rada i razvoja Zavoda, kojim se predlaže funkcioniranje i finansiranje ustanove za mandatni period od četiri godine.

 

VIII Prilikom izbora kandidata na poziciju direktora Zavoda uzet će se u obzir priznanja, rezultati, odnosno iskustvo koje je kandidat do sada stekao u oblasti zdravstva i finansiranja zdravstva.

IX Sva navedena dokumentacija se predaje u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

X Oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.

Isti ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

XI Prijave sa dokazima slati na adresu:

 

 

Zdravstvena ustanova

 Zavod za javno zdravstvo USK-a

  Dr.Irfana Ljubijankića bb, Bihać

          sa naznakom

Komisiji za izbor i imenovanje direktora

         (NE OTVARAJ)

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik privremenog Upravnog odbora

                                                                               ZU Zavoda za javno zdravstvo USK-a

                                                          

          Nermin Mujić