BILTEN za februar 2024.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.02. - 29.02.2024. godine uzeto je 86 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 8 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 75 uzoraka na fizičko - hemijsku analizu, od čega 2 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 15 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 2 uzorka nisu  zadovoljila rezultate propisane Pravilnikom . Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 15 uzoraka, od čega 6 uzoraka nisu dala zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

 

U toku mjeseca februara izvršena je i analiza uzorka vode za rekreaciju (bazeni) na mikrobiološku i fizičko - hemijsku analizu. Ispitani uzorak na fizičko - hemijsku analizu  nije dao zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca februara 2024. godine uzeto je 413 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Svi uzorci su zadovoljili kriterije Propisane pravilnikom.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u te svrhe uzeto 513 briseva predmeta opće upotrebe, kao i 75 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Kriterije Pravilnika nisu zadovoljila 2 brisa predmeta opće upotrebe.

 

 

Tokom mjeseca februara izvršene su 3 kontrole rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca februara izvršeno je 7 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

 

Također, tokom gore navedenog perioda, izvršeno je 9 mjerenja aerozagađenja za čestice veličine 2,5µm i 10µm. Izmjerene vrijednosti bile su u granicama preporučenih vrijednosti.