BILTEN za april 2024.

SLUŽBA HIGIJENE SA ZDRAVSTVENOM EKOLOGIJOM

BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, HRANE I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

KONTROLA VODE ZA PIĆE

 

U periodu od 01.04. - 30.04.2024. godine uzeto je 75 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu, od čega 8 uzoraka nije dalo odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode. Također uzeto je i 66 uzorak na fizičko - hemijsku analizu i svi su dali odgovarajuće rezultate.

Tokom navedenog perioda analizirano je 24 vanrednih uzoraka vode na mikrobiološku kontrolu, od čega 3 uzorka nije zadovoljilo rezultate propisane Pravilnikom. Na fizičko - hemijsku analizu uzeto je 25 uzoraka, od čega 2 uzorka nisu dala zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA VODE ZA REKREACIJU

 

U toku mjeseca aprila izvršena je i analiza uzorka vode za rekreaciju (bazen) na mikrobiološku i fizičko - hemijsku analizu. Ispitani uzorak na fizičko - hemijsku analizu  nije dao zadovoljavajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA HRANE

 

Tokom mjeseca aprila 2024. godine uzeto je 397 uzoraka na mikrobiološku i 1 uzorak hrane na fizičko - hemijsku analizu. Svi uzorci su zadovoljili kriterije Propisane pravilnikom.

 

SANITARNI NADZOR

 

U istom periodu vršena je kontrola mikrobiološke čistoće te je u te svrhe uzeto 524 brisa predmeta opće upotrebe, kao i 31 bris ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji namirnica. Dostavljeni uzorci su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete.

 

Tokom mjeseca aprila izvršeno je 5 kontrola rada aparata za sterilnost (sterilizatori i autoklavi) te su iste dale zadovoljavajuće rezultate.

 

Za svaku analizu zdravstvene ispravnosti vode, hrane, kao i briseva, a koja nije zadovoljila uvjete propisane pravilnicima, Služba higijene i zdravstvene ekologije uputila je stručno mišljenje i preporuke s ciljem izbjegavanja zdravstvenih posljedica po stanovništvo USK-a.

 

KLIMATSKI PARAMETRI

 

Tokom mjeseca aprila izvršeno je 6 mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, relativna vlažnost i koncentracija CO2) zatvorenog prostora u predškolskim ustanovama.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

 

Dana 07.04.2024. godine obilježen je Svjetski dan zdravlja. Službena tema ovogodišnjeg oblježavanja je: ”Moje zdravlje, moje pravo”. Ovogodišnja tema se je izabrana da se zalaže za pravo svakoga, svuda, da ima pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i bezbijednoj vodi za piće, čistom vazduhu, dobroj ishrani, pristojnim uslovima rada i životne sredine.